Projekt UE ,,Modernizacja oraz przebudowa budynku ZOZ we Włoszczowie wraz z doposażeniem w sprzęt medyczny na działalność rehabilitacyjną"

Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II otrzymał dofinansowanie na realizację projektu „Modernizacja oraz przebudowa budynku ZOZ we Włoszczowie wraz z doposażeniem w sprzęt medyczny na działalność rehabilitacyjną” na podstawie umowy nr RPSW.07.03.00-26-0009/19-00 z dnia 25 listopada 2020 r. wraz z aneksami.  Dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.3 „Infrastruktura Zdrowotna i Społeczna” Osi VII „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 wynosi 3 457 051,33 zł. Całkowita wartość projektu wynosi 4 114 560,05 zł, a wkład własny  657 508,72 zł. Część wkładu własnego w kwocie 314.233,10 zł na zakup aparatury medyczno-rehabilitacyjnej pochodzi z darowizny Fundacji PGE. Część wkładu własnego w kwocie 255 092,94 zł pochodzi z budżetu Powiatu Włoszczowskiego i została przeznaczona na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wentylacji.  W ramach projektu w latach 2021-2023 na potrzeby Oddziału Rehabilitacji zostały przeprowadzone prace instalacyjno-budowlane oraz zakupione zostało wyposażenie i sprzęt rehabilitacyjno-medyczny. Realizacja projektu poprawiła jakość usług rehabilitacyjnych, warunki pracy personelu i komfort pobytu pacjentów na Oddziale.

Solverwp- WordPress Theme and Plugin

Skip to content