Rzecznik Praw Pacjenta

Rzecznik Praw Pacjenta jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach ochrony praw pacjentów określonych w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach odrębnych, ustanowionym w celu ochrony praw pacjenta.

Nad działalnością Rzecznika nadzór sprawuje Prezes Rady Ministrów.

Rzecznik wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

Do zakresu działania Rzecznika należy:

 1. prowadzenie postępowań w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów;
 2. prowadzenie postępowań w trybie art. 50-53 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta
  i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 3. w sprawach cywilnych wykonywanie zadań określonych w art. 55 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r.
  o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 4. Opracowanie i przedkładanie Radzie Ministrów projektów aktów prawnych dotyczących ochrony praw pacjenta;
 5. występowanie do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej, bądź
  o wydanie lub zmianę aktów prawnych w zakresie ochrony praw pacjenta;
 6. opracowanie i wydawanie publikacji oraz programów edukacyjnych popularyzujących wiedze
  o ochronie praw pacjenta;
 7. współpraca z organami władzy publicznej w celu zapewnienia pacjentom przestrzegania ich praw,
  w szczególności z ministrem właściwym do spraw zdrowia.
 8. przestawienie właściwym organom władzy publicznej, organizacjom i instytucjom oraz samochodom zawodów medycznych ocen i wniosków zamierzających do zapewnienia skutecznej ochrony praw pacjenta;
 9. współpraca z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi, do których celów statutowych należy ochrona praw pacjenta;
 10. analiza skarg pacjentów w celu określenia zagrożeń i obszarów w systemie ochrony zdrowia wymagających naprawy;
 11. wykonywanie innych zadań określonych w przepisach prawa lub zleconych przez Prezesa Rady Ministrów.

  Kontakt z Biurem Rzecznika Praw Pacjenta:


Biuro Rzecznika Praw Pacjenta przy Ministrze Zdrowia
ul. Młynarska 46; 01-171 Warszawa


Bezpłatna infolinia Biura: 0-800-190-590 

czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 21:00

Solverwp- WordPress Theme and Plugin

Skip to content