Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II we Włoszczowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej www.zozwloszczowa.pl.

 

Dane teleadresowe jednostki:

Zespół Opieki Zdrowotnej – Szpital Powiatowy we Włoszczowie
ul. Żeromskiego 28
29 – 100 Włoszczowa
tel. (41) 388 38 00
Fax. (41) 388 38 58
E-mail: 
sekretariat@zozwloszczowa.pl

Data publikacji strony internetowej: 2007-03-23

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-14

 

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • zamieszczenie na stronie Szpitala Powiatowego we Włoszczowie, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
 • zamieszczone na stronie Szpitala Powiatowego we Włoszczowie informacje publiczne, w postaci załączników są w formie skanów (z uwagi na charakter informacji publicznej).


Ułatwienia na stronie internetowej:

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • Podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • Możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • Syntezator mowy, który odczytuje zaznaczony tekst
 • Skala szarości
 • Negatyw
 • Możliwość wyłączenia tła
 • Czytelniejsza czcionka
 • Podkreślanie linków

 

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2023-06-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika Szpitala Powiatowego we Włoszczowie.

Data ostatniej weryfikacji 2023-06-30.

 

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Piotr Szczepanowski
e-mail:  informatyka@zozwloszczowa.pl
Telefon: (41) 388 38 02

 

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 

Informacje dla osób niesłyszących i głuchoniemych

 

Zasady korzystania z pomocy osoby pełniącej funkcję tłumacza języka migowego

Na podstawie: Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1824).

W Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II we Włoszczowie pacjenci niesłyszący, mający problemy z komunikowaniem się mogą korzystać z pomocy osoby znającej język migowy w sytuacjach, w których załatwiane są sprawy indywidualne związane z udzieleniem świadczenia medycznego.

 

Zasady organizacyjne:

Tryb planowy

1.      Zgłoszenie chęci skorzystania z pomocy osoby pełniącej funkcję tłumacza języka migowego można wnieść pisemnie lub mailowo z wykorzystaniem n/w druku:
WZÓR DRUKU ZGŁOSZENIA

 1. Wypełniony Formularz zgłoszenia można przekazać:
  • pocztą elektroniczną: sekretariat@zozwloszczowa.pl
  • faksem na numer: (41) 388 38 56.
 2. Zgłoszenia dokonuje osoba uprawiona, będąca osobą niepełnosprawną lub osoba działająca na podstawie jej upoważnienia, co najmniej na 3 dni robocze przed datą realizacji świadczenia.
 3. Po przyjęciu zgłoszenia Szpital zapewnia obsługę osoby uprawionej, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym.
 4. Pracownik Szpitala Powiatowego we  Włoszczowie kontaktuje się bezpośrednio z osobą zgłaszającą, w sposób przez nią wskazany, potwierdzając możliwość realizacji zgłoszenia i jednocześnie ustalając sposób jego realizacji lub informuje o braku możliwości realizacji świadczenia.

Tryb nagły

W przypadkach nagłych, usługa tłumacza języka migowego realizowana będzie w formie telefonicznego wezwania tłumacza języka migowego z listy Rejestru tłumaczy języka migowego dostępnego na stronie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

 

 

Dostępność architektoniczna:

 

Szpital działa w oparciu o zespół 14 budynków (układ pawilonowy) oddanych do użytkowania w latach 1980-1981 o łącznej powierzchni  użytkowej  ok. 14 000 m2. Nieruchomości stanowią własność Powiatu Włoszczowskiego i zostały oddane Szpitalowi w nieodpłatne użytkowanie. W budynkach Szpitala Powiatowego we Włoszczowie usunięto podstawowe bariery architektoniczne i przystosowano Szpital do obsługi osób niepełnosprawnych w następującym zakresie:

 • podjazd do głównego budynku szpitala: podjazd o łagodnym kącie nachylenia prowadzi od placu przed wjazdem do wejścia głównego placówki;
 • drzwi przy wejściu głównym otwierają się automatycznie, pacjenci mogą swobodnie wjechać do środka placówki;
 • Centralna Rejestracja znajduje się  w budynku głównym (na parterze) i  posiada obniżoną ladę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych;
 • przed wejściem  do Budynku Głównego są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych;
 • w przypadku Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wejście do oddziału jest możliwe
  z poziomu terenu, na SOR znajdują się dyżurne wózki dla niepełnosprawnych;
 • podjazdy (rampy) znajdują się także przy wejściu do POZ i Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej;
 • windy: wszystkie windy są przystosowane dla osób niepełnosprawnych;
 • toalety: na każdej kondygnacji znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych;
 • dojazd do Szpitala jest możliwy autobusami jak i busami.

Solverwp- WordPress Theme and Plugin

Skip to content