RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia   27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1 – dalej: „RODO”, Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II, ul. Żeromskiego 28, 29-100 Włoszczowa, tel. 41 38-83-800, sekretariat@zozwloszczowa.pl, NIP: 6561855908, REGON: 000304295 (zwany dalej Szpitalem) – informuje, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II, ul. Żeromskiego 28, 29-100 Włoszczowa, tel. 41 38-83-800, sekretariat@zozwloszczowa.pl, NIP: 6561855908, REGON: 000304295. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych wyznaczonego przez Szpital to: Karolina Młynarczyk,  tel. 41 38-83-771, e-mail: dane.osobowe@zozwloszczowa.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków statutowych Szpitala, wyłącznie dla należytego stosowania przepisów prawa, na podst. art. 6 ust.1 lit. a-e, RODO
 3. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają przekazywaniu do państw trzecich, ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu).
 4. W Szpitalu obowiązuje „Polityka bezpieczeństwa danych osobowych” dostępna u IOD, uwzględniająca m.in. przysługujące Pani/Panu, na zasadach określonych RODO, prawo: dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO), żądania sprostowania swoich danych (o ile są nieprawidłowe) oraz uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO), usunięcia, ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
  • podmiotom przetwarzającym je na podstawie umów ze Szpitalem;
  • organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. sądom, instytucjom państwowym, itp.), gdy wystąpią z takim żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.            
 6. W Szpitalu wdrożono zasady wynikające z RODO, w szczególności dotyczące minimalizacji celu przetwarzania danych, zasady zgodności z prawem.
  i wprowadzonymi na jego podstawie wewnętrznymi procedurami.
 7. W przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji na temat ochrony danych osobowych, udzieli ich Inspektor Ochrony Danych wskazany w ust. 2 powyżej.

Polityka bezpieczeństwa ZOZ Włoszczowa

Procedura zarządzania systemami informatycznymi

Klauzula informacyjna dla pacjenta

Klauzula informacyjna dla kontrahenta

Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy

Solverwp- WordPress Theme and Plugin

Skip to content