Projekt UE "Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)"

Projekt partnerski pn. „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego” (nazwa skrócona: „InPlaMed WŚ”) został przyjęty do dofinansowania Uchwałą nr 3826/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia  24 kwietnia 2018 roku w sprawie dofinansowania konkursowego projektu Województwa Świętokrzyskiego pod nazwą „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)” w ramach Działania 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa” w Osi Priorytetowej 7 „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Zgodnie z zawartym porozumieniem o partnerstwie, w projekcie uczestniczy Województwo Świętokrzyskie (Lider Projektu) wraz ze swymi ośmioma podmiotami leczniczymi oraz dwanaście powiatowych szpitali (Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej).

Partnerami w projekcie są następujące podmioty lecznicze:

 1. Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach,
 2. Świętokrzyskie Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kielcach,
 3. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze,
 4. Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze,
 5. Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy,
 6. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach,
 7. Uzdrowisko Busko-Zdrój Spółka Akcyjna,
 8. Regionalne Centrum Naukowo – Technologiczne w Podzamczu,
 9. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu,
 10. Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich,
 11. Szpital Powiatowy w Chmielniku,
 12. Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim,
 13. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie,
 14. Samodzielny Publiczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej,
 15. Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej, Szpital Powiatowy im. M. Skłodowskiej-Curie,
 16. Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach,
 17. Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka Szpital Specjalistyczny w Kielcach,
 18. Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach,
 19. Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II,
 20. Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie.

Wiążące decyzje w projekcie podejmują Partnerzy lub reprezentujący ich Komitet Sterujący powołany przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego. Komitet Sterujący Projektu „InPlaMed WŚ” jest m.in. odpowiedzialny za:

 • zapewnienie strategicznego zarządzania przygotowana i realizacji Projektu, aby przebiegał on w określonych ramach (czasowych, finansowych
  i technicznych), wynikających z uwarunkowań prawnych i organizacyjnych,
 • akceptację i monitorowanie kierunków działań dotyczących realizacji Projektu,
 • monitorowanie stanu zaawansowania prac,
 • omawianie okresowych i końcowych sprawozdań z poszczególnych działań projektowych,
 • konsultowanie proponowanych zmian w Projekcie po uzgodnieniach
  z Instytucją Zarządzającą,

W pierwszej fazie projektu został wybrany Inżynier Projektu, który realizuje usługę polegającą na wsparciu Lidera Projektu – Urzędu Marszałkowskiego oraz Partnerów, w obsłudze realizacji, kontroli i nadzorze Projektu, w formie m.in. doradztwa technicznego, prawnego i finansowego.

ZAKRES PROJEKTU.

Projekt „InPlaMed WŚ” jest odpowiedzią na potrzeby podmiotów leczniczych, wynikające z ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, w odniesieniu do przejścia na ewidencję elektroniczną oraz na nowe obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych, wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO). W wyniku realizacji projektu nastąpi również poprawa organizacji pracy, a także usprawnienie obsługi pacjentów. Projektowane systemy będą także spełniały rekomendacje, co do organizacji systemów IT w zakresie podniesienia bezpieczeństwa, zachowania ciągłości działania systemu oraz dostępności systemów informatycznych. W aspekcie zagrożenia epidemicznego istotne znaczenie nabiera możliwość pracy personelu szpitali on-line w czasie rzeczywistym.

Zakłada się, że realizacja projektu potrwa do końca 2023 r. W ramach projektu nastąpi rozbudowa lub budowa serwerowni, co  umożliwi Partnerom gromadzenie i przechowywanie danych medycznych w formie elektronicznej. Serwerownie zostaną wyposażone w urządzenia takie jak serwery, macierze, urządzenia zabezpieczające i monitorujące sieć i systemy, urządzenia zapewniające bezpieczeństwo przechowywania danych, systemy backupów i archiwizacji. Zakupione będą również urządzenia zapewniające utrzymanie pracy systemów w przypadku awarii (np. UPS) oraz tam gdzie będzie potrzeba agregaty prądotwórcze. Partnerzy wdrożą nowe lub rozbudują istniejące systemy informatyczne umożliwiające tworzenie w odpowiednim standardzie EDM, jej przechowywanie oraz udostępnianie zgodnie z regulacjami centralnymi w przedmiotowym zakresie. Są to systemy obsługi części białej oraz szarej, w tym głównie:

 • System HIS  – Szpitalny  System  Informatyczny – podstawowy system wspierający obsługę pacjentów i pracę podmiotu leczniczego,
 • System RIS – Radiology Information System (Radiologiczny System Informacyjny)
  System PACS – Picture Archiving and Communication System (System Archiwizacji i Transmisji Obrazów).
 • System LIS – (Laboratoryjny System Informacyjny)
 • System ERP – (Enterprise Resource Planning) służy do zarządzania zasobami podmiotu leczniczego. System EOD –  (Elektroniczny Obieg Dokumentów) zapewnia wsparcie dla procesu obiegu pism oraz spraw.

Dodatkowo u części Partnerów zakłada się ucyfrowienie posiadanych urządzeń diagnostyki. Partnerzy zostaną również doposażeni w obszarach najbardziej czułych na jakość danych i ich przetwarzanie w nowy sprzęt komputerowy, który jest w stanie współpracować w nowych systemach.

W rezultacie realizacji u każdego z Partnerów będzie funkcjonowało lokalne repozytorium danych oraz centrum przetwarzania danych współpracujące z systemami centralnymi w obszarze e-zdrowie i umożliwiające w coraz szerszym stopniu świadczenie e-usług.

KOSZTY PROJEKTU INPLAMED:

 • Wartość ogółem: 69 264 676,43 zł
 • Wydatki kwalifikowane:  67 230 141,22 zł
 • Wkład UE: 57 145 619,91 zł
 • Wkład własny: 12 119 056,52 zł
 • Wydatki niekwalifikowane: 2 034 535,21 zł

W TYM KOSZTY PROJEKTU DLA ZADANIA 11 – ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WŁOSZCZOWIE:

 • Wartość ogółem: 3 098 962,36 zł
 • Wydatki kwalifikowane:  2 988 470,12 zł
 • Wkład UE: 2 540 199,51 zł
 • Wkład własny: 448 270,61 zł
 • Wydatki niekwalifikowane: 110 492,24 zł.

Solverwp- WordPress Theme and Plugin

Skip to content