Informacje ogólne pracowni diagnostycznej

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko.

 

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz.U. 2019 poz. 1792/ zgodnie z art. 32c pkt.2

Jednostka wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące w celach diagnostyki medycznej. Wszystkie zainstalowane na terenie jednostki aparaty rtg posiadają wymagane prawem zezwolenia.


W Pracowni Diagnostyki Obrazowej we Włoszczowie działają następujące aparaty rentgenowskie:


1) Aparat Siemens Multix Top :

Numer fabryczny 3104

Decyzja ŚWIS

Nr SEXVIa.9026.36.2012 z dnia 17.07.2012 r. zezwalająca na uruchomienie i

stosowanie aparatu RTG do celów diagnostyki medycznej


2) Aparat Philips Ingenuity Core 64:

Numer fabryczny 341009

Decyzja ŚWIS

Nr NHR.9026.1.49.2021 z dnia 20.09.2021 r. zezwalająca na uruchomienie i

stosowanie aparatu TK do celów diagnostyki medycznej

Decyzja ŚWIS

Nr NHR.9026.1.49.2021 Z DNIA 17.09.2021 r. zezwalająca na uruchomienie

medycznej pracowni rentgenowskiej w Pracowni TK zlokalizowanej w

kontenerze 


3) Aparat Samsung GM 60:

Numer fabryczny G72643

Decyzja ŚWIS

Nr NHR.9026.1.16.2020 z dnia 07.07.2020 r. zezwalająca na  stosowanie

aparatu RTG poza pracownią medyczną


4) Aparat OEC ONE :

Nr fabryczny BB6SV2000069HL

Decyzja ŚWIS

Nr NHR.9026.1.23.2020 z dnia 04.08.2020 r. zezwalająca na uruchomienie i stosowanie aparatu

RTG na Bloku Operacyjnym

 

5) Aparat Ziehm 8000

Nr fabryczny 4185

Decyzja ŚWIS

Nr SE.XVI.451/44/05 z dnia 06.07.2005 r. zezwalająca na uruchomienie i stosowanie aparatu

RTG na Bloku Operacyjnym


6) Aparat Planmeca Intra:

Nr fabryczny IXRF 076608 SE.XVI.451/44/05

Decyzja ŚWIS

Nr SEXVIa.9026.26.2014 z dnia 10.12.2014 r. zezwalająca na uruchomienie i stosowanie aparatu RTG do celów diagnostyki medycznej

 

Wszystkie aparaty w Zakładzie Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie podlegają raz na rok obowiązkowym testom specjalistycznym wykonywanym przez Akredytowane Laboratorium Badawcze. Podlegają również obowiązkowym przeglądom technicznym, które gwarantują bezpieczną pracę w zakresie promieniowania jonizującego.

 

pracowniach dokłada się wszelkich starań aby minimalizować wpływ promieniowania

jonizującego na poszczególne osoby, zarówno personel jak i pacjenta. 

Procedury wykonywane są z należytą dokładnością zgodnie z Zasadą Alara – która polega na

ograniczeniu pracy ze źródłami promieniowania, tak by ludzie otrzymali jak najmniejsze dawki.

W Pracowni Diagnostyki Obrazowej nadzór nad poprawnym wykonywaniem procedur pełni

Inspektor Ochrony Radiologicznej Anna Merta.


Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy:

  • Dawkomierzy indywidualnych oraz pomiarów środowiskowych. Średnia wartość zmierzonej w okresie od 12.2021 do 12.2022r. dawki nie przekroczyła 0,5mSv
  • Pomiary osłon stałych gabinetu wykonane przez Oddział Higieny Radiacyjnej nie wykazały przekroczeń określonych prawnie dawek granicznych

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego / Dz.U z 2005 poz.168/- dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:

  • pracownicy: 20mSv/rok
  • ogół ludności : 1mSv/rok

Uwaga:

 

  • Na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
  • Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.

Solverwp- WordPress Theme and Plugin

Skip to content