Aktualności

 


 

 Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II zrealizował przedsięwzięcie „Wsparcie działań Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie związanych ze zbieraniem, usuwaniem, transportem i unieszkodliwieniem odpadów medycznych wykorzystywanych podczas opieki nad chorymi na koronawirusa (COVID-19)”.

 

Zadanie dofinansowano w kwocie 17.123,00 zł. ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. 

 


 

 

 

 

KOLEJNY PROJEKT REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

 

 

Powiat Włoszczowski przyznał Zespołowi Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie dotację w kwocie 2.240.000 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dofinansowanie zostało przeznaczone na przeprowadzenie przebudowy Oddziału Chirurgii w budynku ZOZ we Włoszczowie. Zakończenie inwestycji planowane jest na IV kwartał 2021 roku.

 

 


 

 Dzięki darowiźnie przyznanej przez Fundację PGE w kwocie 360.000,00 zł możliwy będzie zakup sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego. Projekt podniesie jakość i dostępność świadczeń rehabilitacyjnych oraz innych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów, którzy byli zakażeni koronawirusem.

W imieniu Dyrekcji, Personelu i Pacjentów Szpitala we Włoszczowie przekazujemy wyrazy wdzięczności dla Fundacji PGE za udzielone wsparcie.

 

 


 

 

Włoszczowski szpital w coraz lepszej kondycji

 

Ostatnia  sesja,  która  odbyła  się  27  lipca  we  włoszczowskim  Starostwie,  niemal  w  całości  poświęcona  była  aktualnej sytuacji Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie.

 

 

Ze sprawozdania finansowego, przedstawionego przez Dyrektora Rafała Krupę wynika, że sytuacja naszej placówki leczniczej poprawia się. Rozwijana jest jej działalność, prowadzone są inwestycje rozwojowe, szpital realizuje plan zwiększenia przychodów, nie zadłuża się, wynik finansowy się poprawia, braki kadrowe w miarę możliwości zabezpieczane są lekarzami z zewnątrz.

Sytuacja nie jest idealna, ale wszystko zmierza w dobrym kierunku.

Od 2019 roku Powiat Włoszczowski pokrył straty ZOZ we Włoszczowie w łącznej wysokości 6 747 848,55 zł. W 2020 strata zmniejszyła się do kosztów amortyzacji, dzięki czemu po raz pierwszy od trzech lat Powiat nie musi porywać ujemnego wyniku finansowego szpitala.

 

Od 2019 r. Zespołowi Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie przekazano pomoc finansową oraz rzeczową w łącznej wysokości 24 132 253,79 zł. Pomoc ta pochodziła nie tylko od włoszczowskiego Starostwa, ale również od wojewody, samorządów gminnych, samorządu województwa świętokrzyskiego, firm, instytucji i osób prywatnych.

Wszystkim darczyńcom dziękuje Starosta Włoszczowski Dariusz Czechowski:

- „W imieniu własnym, całego Zarządu oraz w imieniu mieszkańców powiatu włoszczowskiego, którzy korzystają z usług naszego szpitala, pragnę serdecznie podziękować wszystkim darczyńcom, którzy w ostatnich latach wsparli naszą lecznicę finansowo i rzeczowo. Zwłaszcza w ostatnim, trudnym roku pandemii, kiedy szpital był placówką jednoimienną - tylko dla pacjentów z COVID-19, pomoc była bardzo potrzebna.

Dziękuję wszystkim, którzy odpowiedzieli na nasze apele oraz tym, którzy z własnej inicjatywy i potrzeby serca pomagali. Dziękuję Ministerstwu Zdrowia, Wojewodzie, Marszałkowi, Włodarzom gmin z naszego powiatu, Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, firmom, instytucjom, stowarzyszeniom i osobom prywatnym. Wszystkich nie sposób wymienić. Przekazali oni nie tylko pieniądze, ale przede wszystkim środki ochrony osobistej, wyposażenie i sprzęt – począwszy od maseczek, czy rękawiczek, poprzez łóżka, po tomograf komputerowy – wszystko było i jest bardzo potrzebne.

 

Dziękuję paniom z kół gospodyń wiejskich za szycie maseczek, strażakom z Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej oraz firmom za przewożenie z Kielc dostaw z Agencji Rezerw Materiałowych. Dziękuję żołnierzom wojsk obrony terytorialnej, dyrekcji i pracownikom medycznym i niemedycznym włoszczowskiego szpitala. Wszyscy wspólnie dołożyliście swoją cegiełkę, by poprawić nie tylko sytuację finansową szpitala, ale również wpłynęliście na poprawę jego wizerunku. Jeszcze raz serdecznie dziękuję i proszę, by nadal wspierać naszą lecznicę”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekst żródłowy: http://www.powiat-wloszczowa.pl/index.php?c=article&id=3440

 

 

 


 

 

 

 

 


 

W Hospicjum Stacjonarnym Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie realizowane jest zadanie w ramach drugiego naboru do projektu grantowego "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19". Celem działania jest ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia epidemii koronawirusa wśród pacjentów i personelu Hospicjum Stacjonarnego. Środki finansowe na realizację projektu pochodzą z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

 

 

 


 

W związku z podpisaną umową z Narodowym Funduszem Zdrowia 

informujemy iż, z dniem 21 czerwca 2021 r realizujemy świadczenia

z zakresu rehabilitacji pacjentów po przebytej chorobie COVID-19

w trybie stacjonarnym.


Celem rehabilitacji jest poprawa sprawności oddechowej, wydolności wysiłkowej i krążeniowej, siły mięśniowej i ogólnej sprawności fizycznej oraz wsparcia zdrowia psychicznego pacjentów w stanie średnim  lub ciężkim.
Świadczenia rehabilitacji COVID-19 realizowane są na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, po zakończonym leczeniu potwierdzonej choroby COVID-19 (rozpoznanie według jednostki chorobowej ICD – 10, będącej podstawą do rehabilitacji i będącej następstwem choroby COVID – 19).
* dodatni wynik testu PCR w kierunku SARS-CoV-2 lub wypis z leczenia szpitalnego.

Rozpoczęcie rehabilitacji następuje w terminie do 6 miesięcy od zakończenia leczenia w kierunku COVID-19,

z zastrzeżeniem, że jedna osoba może skorzystać z programu rehabilitacji jeden raz.
Czas trwania rehabilitacji COVID- 19 wynosi od 2 do 6 tygodni.


 

W związku z podpisaną umową z Narodowym Funduszem Zdrowia  

informujemy iż,z dniem 21 czerwca 2021 .r realizujemy świadczenia

z zakresu fizjoterapii po przebytej chorobie COVID-19

w trybie ambulatoryjnym.

Celem rehabilitacji jest wspomaganie pełnego powrotu do zdrowia i aktywności (w tym zawodowej), poprawa tolerancji wysiłku fizycznego, zmniejszenie natężenia objawów związanych z przebyciem COVID- 19 oraz edukacja „ozdrowieńców” w zakresie samodzielnego radzenia sobie z objawami związanymi z przebyciem COVID-19.

Świadczenia rehabilitacji COVID-19 realizowane są na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego

Rozpoczęcie rehabilitacji następuje w terminie do 6 miesięcy od zakończenia leczenia w kierunku COVID-19

 


 

Informacja w sprawie funkcjonowania
ZOZ we Włoszczowie od dnia 8 czerwca 2021 roku

 

Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie
– Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II informuje,
że w związku z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego
nr PSZ.VIII.967.135.2021 nasza jednostka
od 8 czerwca 2021 r. zapewnia 3 łóżka dla pacjentów
z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2
w ramach tzw. strefy buforowej.

 

Wszystkie pozostałe oddziały szpitalne oraz poradnie przyjmują pacjentów niezakażonych COVID-19.

 

 


 

UWAGA !!!

 

Od dnia 20.05.2021r. zmiana nr telefonu do Szpitala:

INFOLINIA SZPITAL- 459 595 987

PUNKT SZCZEPIEŃ ul. Koniecpolska - 459 595 986

 


 

Od dnia 7.05.2021 uruchomiony został we Włoszczowie Punkt Szczepień Powszechnych przeciwko Covid-19.

Punkt został utworzony w siedzibie Powiatowego Centrum Kulturalno – Rekreacyjnego przy ulicy Koniecpolskiej 42

nr do rejestracji 459 595 986

 


 

INFORMACJA DYREKCJI

 ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ

 WE WŁOSZCZOWIE

 

  1. PROSIMY WSZYSTKICH PACJENTÓW ZGŁASZAJĄCYCH SIĘ DO SZPITALA O ZABIERANIE ZE SOBĄ WYŁĄCZNIE NIEZBĘDNYCH RZECZY.

  2. PRZEDMIOTY WARTOŚCIOWE, NP. BIŻUTERIĘ, NALEŻY POZOSTAWIĆ W DOMU.

  3. PRZEDMIOTY OSOBISTE NALEŻY PAKOWAĆ DO TOREB WYKONANYCH Z MATERIAŁÓW, KTÓRE MOŻNA PODDAĆ DEZYNFEKCJI (np. torby wykonane z tworzywa sztucznego).

  4. KLAPKI, KAPCIE MUSZĄ BYĆ WYKONANE Z TWORZYWA, KTÓRE MOŻNA PODDAĆ DEZYNFEKCJI (np. klapki basenowe, ogrodnicze).

  5. BIELIZNA OSOBISTA, PIŻAMY, RĘCZNIKI I INNE RZECZY OSOBISTE ZABIERANE DO DOMU NALEŻY WYPRAĆ W TEMPERATURZE MIN 60°C.

 


 

PROJEKTY REALIZOWANE

 

ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCHDzięki dofinansowaniu przyznanemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie przez Powiat Włoszczowski, w roku 2020 zostały zrealizowane następujące inwestycje:

  1. Modernizacja Oddziału Hospicjum Stacjonarnego ZOZ we Włoszczowie.

  2. Wykonaniae dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla „Przebudowy Oddziału Chirurgii w budynku ZOZ we Włoszczowie”.

  3. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla „Modernizacji oraz przebudowy budynku ZOZ we Włoszczowie na działalność rehabilitacyjną”.

     

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zostało udzielone w kwocie 384.000,00 zł.
Inwestycja nr 1 polegała na wykonaniu robót budowlanych na Oddziale Hospicjum Stacjonarnego, m.in. wymianie stolarki drzwiowej i naświetli oraz przejścia na klatkę schodową, wykuciu witryny, modernizacji ścianki oddzielającej wejście na oddział oraz wykonaniu robót malarskich. Wynikiem realizacji zadania 2 i 3 jest opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do zaplanowania i pozyskania środków na modernizację i przebudowę Oddziału Chirurgii oraz Oddziału Rehabilitacji.

 

 

 

 

 


 

 

 FUNDUSZE EUROPEJSKIE

 
Znak Projektu Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego i Unii Europejskiej

 

Projekt

 „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego”
(nazwa skrócona projektu: „InPlaMed WŚ”)

 

Projekt partnerski pn. „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego” (nazwa skrócona: „InPlaMed WŚ”) został przyjęty do dofinansowania Uchwałą nr 3826/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia  24 kwietnia 2018 roku w sprawie dofinansowania konkursowego projektu Województwa Świętokrzyskiego pod nazwą „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)” w ramach Działania 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa” w Osi Priorytetowej 7 „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 Zgodnie z zawartym porozumieniem o partnerstwie, w projekcie uczestniczy Województwo Świętokrzyskie (Lider Projektu) wraz ze swymi 8 podmiotami leczniczymi oraz 12 powiatowych szpitali (Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej).

 

 

 


 

 2020.09.23 

 

OFERTY  PRACY

 

 


 

ginekologia

 

 

Szanowne pacjentki od miesiąca września wznawiana jest działalność

 

Oddziału Ginekologii Jednego Dnia

 

oraz poradni ginekologicznej.

 

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza jest czynna w dniach:

poniedziałki, środy i czwartki.

 

Zapisy na wizytę w dni pracy rejestracji poradni tj.

poniedziałek od godziny 8:00 – 14:00 ;

środę od godziny 8:00 – 14:00 i

czwartki od godziny 11:00-16:00 pod numerem telefonu 41 388 37 14

oraz w poniedziałek, wtorek, środę i piątek w godzinach od 14:00-18:00

pod nr telefonu 41 388 37 12

 

W poradni przyjmują lekarze:

 Wojciech Mleczko i Krzysztof Miciński

 

W związku z sytuacją epidemiczną wizyty ustalane są na godziny.

 


 

 

Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w partnerstwie z Zespołem Opieki Zdrowotnej w Końskich oraz Zespołem Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennejrealizuje zadanie „Wsparcie szpitali w Końskich, Skarżysku-Kamiennej i Włoszczowie w zapobieganiu, przeciwdziałaniu oraz zwalczaniu koronawirusa".
Informujemy, że dnia 21 października 2020 r. Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego zostało zwiększone dofinansowanie projektu nr RPSW.07.03.00-26-0006/17 dla ZOZ we Włoszczowie o kwotę 390.000,00 zł. Dotacja zostanie przeznaczona na utworzenie miejsc izolacyjnych, w tym zakup sprzętu i inne działania niezbędne w walce z COVID-19.

 

 

 


 

 

PODZIĘKOWANIA

 [AKTUALIZACJA 2020.06.09]

 

SPECJALNE PODZIĘKOWANIA DLA

FUNDACJI GRUPY PKP

 

Dyrekcja, Pracownicy oraz Pacjenci Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie wyrażają ogromną wdzięczność za udzielone wsparcie i składają podziękowania Fundacji Grupy PKP za przyznanie darowizny na zakup wyposażenia oraz sprzętu medycznego w związku ze zwalczaniem epidemii SARS-CoV-2.

 

 

SPECJALNE PODZIĘKOWANIA DLA

FUNDACJI AGENCJI ROZWOJU PRZEMYSŁU

Dyrekcja, Pracownicy oraz Pacjenci Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II we Włoszczowie składają serdeczne podziękowania Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu za przyznanie darowizny pieniężnej w kwocie 205.000,00 zł na realizację działań w zakresie przeciwdziałania i zwalczania COVID-19. Wyrażamy uznanie dla Fundacji ARP za wykazaną troskę i pomoc dla Naszego Szpitala. 

 

 

 SPECJALNE PODZIĘKOWANIA DLA

FUNDACJI PZU

 

Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II składa serdeczne podziękowania Fundacji PZU za udzieloną pomoc. Projekt pod nazwą „Wsparcie Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie w walce z koronawirusem" zostanie sfinansowany ze środków Fundacji PZU, a jego realizacja przyczyni się do skuteczniejszego ratowania zdrowia i życia pacjentów w czasie rozprzestrzeniania się choroby COVID-19.

 

 

 


 

 

INFORMACJE

 

Koronawirus 2019-nCoV

 

 

WAŻNY KOMUNIKAT [aktualizacja 2020.07.08]

ŚRODKI UNIJNE 2016

 

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w dniu 20 marca 2020 roku,  w związku z podjętymi działaniami mającymi na celu zapobieganie i zwalczenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem zwanej „COVID-19”, informuje co następuje:

Zarządza się obowiązek przeprowadzenia wywiadu epidemiologicznego w SOR, Izbie Przyjęć, Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz Nocnej i Świątecznej Ambulatoryjnej Opieki Medycznej, Poradniach Specjalistycznych, Pracowni Diagnostyki Obrazowej, Pracowni Endoskopii, Dziale Fizjoterapii i Rehabilitacji Dziennej.

Świadczenia udzielane są z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

Informacji w zakresie terminów zabiegów udzielają pracownicy oddziałów pod numerami telefonów:

- 41 3883 775 - Oddział Chirurgii Ogólnej
- 41 3883 832 - Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedyczna
- 41 3883 712 - Rejestracja POZ
- 41 3883 766 - Rejestracja Ogólna

 

W sprawach uzyskania zwolnienia lekarskiego oraz e-Recepty prosimy o kontakt telefoniczny:

- 41 3883 712 - Rejestracja POZ
- 41 3883 766 - Rejestracja Ogólna

 

Leczenie w programach lekowych odbywa się wg dotychczasowych zasad z zachowaniem wszelakich środków ostrożności. W sprawach wątpliwych możliwa jest teleporada w godz. 8 - 12 nr telefonu 41 3883 796.

 

W SZPITALU OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ ODWIEDZIN.

 

Prosimy o zapoznanie się również z dodatkowymi informacjami na temat COVID-19 w linku na górze, oraz na bieżąco śledzenie naszej strony, którą aktualizujemy wraz z rozwojem sytuacji.

 

 


 

Przekazujemy wyrazy wdzięczności pani Paulinie z Gminy Krasocin za inicjatywę zorganizowania zbiórki na rzecz Szpitala im. Jana Pawła II we Włoszczowie. Pragniemy również podziękować Darczyńcom, którzy przekazują nam darowizny rzeczowe lub finansowe oraz osobom, które wspierają nas ciepłymi słowami. W tym czasie niepewności sprawiacie, że jednego możemy być pewni - nie jesteśmy sami, a nasza praca ma sens.

Pracownicy ZOZ we Włoszczowie

https://zrzutka.pl/szpital-im-jana-pawla-ii-we-wloszczowie

 


 

Szanowni Państwo,

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II zwraca się do Państwa z prośbą o wsparcie w walce z koronawirusem COVID -19, poprzez zakup i przekazanie na rzecz ZOZ we Włoszczowie, materiałów, środków ochrony i sprzętu medycznego m.in. w postaci:

1. maseczek ochronnych, rękawiczek, gogli, okularów lub przyłbic ochronnych,
2. odzieży ochronnej (fartuchy, kombinezony),
3. środków do dezynfekcji (mydła, ręczniki papierowe, mopy, płyny i inne),
4. materiałów i sprzętu medycznego, lub wpłacenie na ten cel darowizny na rachunek bankowy podmiotu w Banku Gospodarstwa Krajowego nr

 

56 1130 1192 0027 6003 7320 0013

 

ZOZ we Włoszczowie jest jedynym szpitalem na terenie powiatu włoszczowskiego, a skuteczne podjęcie działań przeciwepidemicznych i przecięcie dróg szerzenia się choroby zakaźnej wymaga zwiększonego zużycia materiałów i sprzętu. Podmiot ma problemy z pozyskaniem materiałów, środków i sprzętu z uwagi na ich ograniczone ilości lub brak na rynku. Nadto dostępne środki i sprzęt medyczny zdrożały w ostatnim czasie o kilka lub nawet kilkaset procent.
Okoliczność ta w zestawieniu z trudną sytuacją finansową ZOZ we Włoszczowie utrudnia nam zakup tych środków i sprzętu w ilościach pozwalających zapewnić niezakłócone funkcjonowanie jednostki i zabezpieczenie pacjentów. Obecnie nasz podmiot dobrze radzi sobie z zagrożeniem epidemiologicznym, lecz chcemy być przygotowani na możliwy wzrost zachorowań wywołanych koronawirusem wśród mieszkańców.
Mając na uwadze troskę o zdrowie i życie pacjentów zwracam się z prośbą o wsparcie ZOZ we Włoszczowie w skutecznej walce z koronawirusem i przekazywanie darowizn.
W przypadku przekazywania pomocy rzeczowej, proszę o kontakt drogą telefoniczną lub mailową z panią Martą Piwońską, tel. 609 163 346, mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. w celu uzgodnienia listy oraz formy przekazania materiałów, środków ochrony i sprzętu medycznego.
W imieniu pacjentów i personelu ZOZ we Włoszczowie, z góry dziękuję za udzieloną pomoc. Jestem przekonany, że w tym niełatwym okresie potrafimy się zjednoczyć i wspólnie działać na rzecz ochrony naszej społeczności.

 

 

Z wyrazami szacunku
Dyrekcja ZOZ

 


 

 

prośba Szanowni Pacjenci i Darczyńcy,

 Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie

  - Szpitala im. Jana Pawła II

 

Na przekazywanie darowizn ZOZ we Włoszczowie dysponuje rachunkiem bankowym w Banku Gospodarstwa Krajowego o numerze:

56 1130 1192 0027 6003 7320 0013

 Za wszystkie wpłaty już dziś pragniemy serdecznie podziękować.

 Zobowiązujemy się informować Państwa o zakupach dokonywanych z otrzymanych od Państwa darowizn.

 Liczymy na Waszą pomoc i wsparcie.

 

 Dyrekcja ZOZ we Włoszczowie

 


 

POWIAT POZYSKAŁ PIENIĄDZE NA SPRZĘT DLA SZPITALA

 

Zarząd Powiatu Włoszczowskiego pozyskał 290 000,00 zł na zakup sprzętu medycznego w ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonych oraz Pomocy Postpenitencjarnej- Funduszu Sprawiedliwości.


W dniu 21 listopada br. w Ministerstwie Sprawiedliwości w obecności Podsekretarza Stanu Marcina Romanowskiego, Senatora RP Jacka Włosowicza, Starosty Włoszczowskiego Dariusza Czechowskiego i Wicestarosty Łukasza Karpińskiego została podpisana umowa przez Dyrektora SP ZOZ Rafała Krupę.


Zarząd Powiatu Włoszczowskiego w imieniu mieszkańców dziękuje serdecznie za pomoc dla naszego szpitala Ministrowi Sprawiedliwości Prokuratorowi Generalnemu Zbigniewowi Ziobrze oraz Senatorowi Jackowi Włosowiczowi.

 

W ramach dofinansowania zostanie zakupiony niezbędny sprzęt dla Szpitala:
holter EKG – 4 szt., holter ciśnieniowy – 4 szt., urządzenie do ogrzewania pacjenta – 2 szt.,
pompa infuzyjna jednostrzykawkowa 10 szt., videolaryngoskop – 3 szt.,
aparat EKG – 2 szt., wózek reanimacyjny – 2 szt., ssak elektryczny – 3 szt.,
analizator parametrów krytycznych – 1 szt., wózek do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej – 2 szt., urządzenie do kompresji klatki piersiowej – 1 szt. W/w sprzęt zostanie zakupiony w 100 % ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości.

 

 


 

 

 


 

Oddział Ginekologii 1 dnia Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie oferuje w ramach NFZ:


Bezpłatne konsultacje do zabiegów małych i średnich ginekologicznych


Wykonujemy zabiegi ginekologiczne :
• pobieranie wycinków z szyjki macicy, biopsja kanału szyjki macicy w przypadku nieprawidłowej cytologii  - diagnostyka   pogłębiona plus badanie  kolposkopowe
• usunięcie polipa z kanału szyjki macicy
• konizacja szyjki macicy
• nacięcie – marsupializacja ropnia gruczołu Bartholina
• wyłyżeczkowanie jamy macicy i kanału szyjki w nieprawidłowych krwawieniach lub podejrzeniach o przerost błony śluzowej macicy
• histeroskopia zabiegowa – usuwanie mięśniaków i polipów 
• histeroskopia diagnostyczna
• plastyka klasyczna tylnej, przedniej ściany pochwy
• zabieg naprawczy krocza po starym pęknięciu krocza przy porodzie
• wycięcie blizny, endometriozy z blizny po cięciu cesarskim – plastyka powłoki jamy brzusznej

Wykonujemy zabiegi z zakresu uroginekologii:
• operacja wysiłkowego nietrzymania moczu ze wszczepieniem taśmy podcewkowej TOT lub bez taśmy.
 
Schorzenie wysiłkowego nietrzymania moczu  wiąże się najczęściej z obniżeniem narządu rodnego wynikłego z przebytych porodów dużych dzieci oraz pracy fizycznej wymagającej napinania mięśni brzucha. Charakteryzuje się niemożnością utrzymania moczu przy wysiłku, kaszlu, szybkim chodzeniu, co skutkuje popuszczaniem. Nasila się w okresie przekwitania powodując znaczną dysfunkcję szczególnie u kobiet aktywnych zawodowo.
Zabiegi podwieszania cewki za pomocą taśmy (siatki polipropylenowej) w różnych modyfikacjach z których metodą przez nas stosowaną jest metoda PRZEZ OTWORY ZASŁONIONE TOT która wymaga krótkotrwałego znieczulenia i polega na wszyciu taśmy od strony pochwy w okolicę podcewkową z wyprowadzeniem jej końcówek w okolicy pachwin.
Dostępność do zabiegów zdecydowanie polepsza komfort życia kobiet wpływając znacząco na ich aktywność i komfort w sferze społecznej i osobistej, szczególnie, jeśli występuje wysiłkowe nietrzymanie moczu po porodzie lub krępujące popuszczanie moczu.
 


 

INTERNETOWE KONTO PACJENTA

 to bezpłatna aplikacja Ministerstwa Zdrowia

 

 


 

Zespół Opieki Zdrowotnej informuje, że w Podstawowej Opiece Zdrowotnej (POZ) tutejszego ZOZ, od miesiąca grudnia 2018r. udziela świadczeń medycznych 4 lekarzy.

Zapewniamy obsługę Pacjentów w godzinach dopołudniowych i popołudniowych.

Zapraszamy Państwa do korzystania z naszych usług.

Dyrekcja ZOZ we Włoszczowie

 


 

  DOTACJA Z PZU

 

Projekt pod nazwą „Wymiana ścianki dzielącej Oddział Rehabilitacji znajdujący się w budynku Bloku Łóżkowego szpitala od ewakuacyjnej klatki schodowej na ściankę zraz z drzwiami ewakuacyjnymi” i „Wymiana drzwi zewnętrznych wejściowych do korytarza technicznego na antywłamaniowe”, został sfinansowany przez PZU S.A. na podstawie Umowy preferencyjnej nr 844/2018/PZU/11 Kraków z dnia 26.07.2018 roku.

 

 


 

 


 

HOSPICJUM STACJONARNE

SKIEROWANIE I WNIOSEK

WOLONTARIAT

 tel. 41 3883 733

PRZEKAŻ 1% SWOJEGO PODATKU

NA RZECZ WŁOSZCZOWSKIEGO STOWARZYSZENIA OPIEKI PALIATYWNEJ

KRS: 0000242547

 CEL SZCZEGÓŁOWY

HOSPICJUM STACJONARNE

 

 


 2018.12.19

 OGŁOSZENIE !

 Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie informuje  o możliwości wynajęcie  budynku magazynowego  o powierzchni 144m2 wyposażonego w rampę.

Bliższe informacje w tej sprawie można uzyskać w ZOZ Włoszczowa pod nr tel. 41 388 37 77.

 


 

Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie realizuje świadczenia w ramach programów leków:

1. PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CIĘŻKIEJ, AKTYWNEJ POSTACI ZESZTYWNIAJĄCEGO ZAPALENIA STAWÓW KRĘGOSŁUPA (ZZSK)

2. PROGRAM LEKOWY - LECZENIE REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW I MŁODZIEŃCZEGO IDIOPATYCZNEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM

3. PROGRAM LEKOWY - LECZENIE ŁUSZCZYCOWEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM (ŁZS)

4. PROGRAM LEKOWY - LECZENIE AKTYWNEJ POSTACI ZIARNINIAKOWATOŚCI Z ZAPALENIEM NACZYŃ (GPA) LUB MIKROSKOPOWEGO ZAPALENIA NACZYŃ (MPA)

5. PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CERTOLIZUMABEM PEGOL PACJENTÓW Z CIĘŻKĄ, AKTYWNĄ POSTACIĄ SPONDYLOARTROPATII OSIOWEJ (SPA) BEZ ZMIAN RADIOGRAFICZNYCH CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA ZZSK

W ramach programów lekowych finansowane jest leczenie wybranych jednostek chorobowych określonymi substancjami leczniczymi
O włączeniu chorego do programu lekowego i zastosowaniu odpowiedniej terapii, decyduje lekarz specjalista reumatolog.