Projekty unijne

 

  FUNDUSZE EUROPEJSKIE

 

fundusze 

Projekt

 

"Modernizacja oraz przebudowa budynku ZOZ we Włoszczowie wraz z doposażeniem w sprzęt medyczny na działalność rehabilitacyjną”

 

Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II otrzymał dofinansowanie na realizację projektu "Modernizacja oraz przebudowa budynku ZOZ we Włoszczowie wraz z doposażeniem w sprzęt medyczny na działalność rehabilitacyjną” na podstawie umowy nr RPSW.07.03.00-26-0009/19-00 z dnia 25 listopada 2020 r. oraz aneksu nr RPSW.07.03.00-26-0009/19-01 z dnia 31 marca 2022 r.  Dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.3 „Infrastruktura Zdrowotna i Społeczna” Osi VII „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 wynosi 2.425.451,63 zł. Całkowita wartość projektu wynosi 4.022.703,43 zł, a wkład własny 1.957.251,80 zł. Część wkładu własnego w kwocie 314.233,10 zł na zakup aparatury medyczno-rehabilitacyjnej pochodzi z darowizny Fundacji PGE. Część wkładu własnego w kwocie 120.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pochodzi z budżetu Powiatu Włoszczowskiego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.  W ramach projektu w latach 2021-2023 na potrzeby Oddziału Rehabilitacji zostaną przeprowadzone prace instalacyjno-budowlane. Zakupione zostanie wyposażenie i sprzęt rehabilitacyjno- medycznegy. Realizacja projektu  podniesie warunki pracy personelu i komfort pobytu pacjentów na Oddziale. 

 

InPlaMed_logo_2022.png

 

 

Projekt

„Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego”
(nazwa skrócona projektu: „InPlaMed WŚ”)

Projekt partnerski pn. „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego” (nazwa skrócona: „InPlaMed WŚ”) został przyjęty do dofinansowania Uchwałą nr 3826/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia  24 kwietnia 2018 roku w sprawie dofinansowania konkursowego projektu Województwa Świętokrzyskiego pod nazwą „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)” w ramach Działania 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa” w Osi Priorytetowej 7 „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Zgodnie z zawartym porozumieniem o partnerstwie, w projekcie uczestniczy Województwo Świętokrzyskie (Lider Projektu) wraz ze swymi 8 podmiotami leczniczymi oraz 12 powiatowych szpitali (Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej).

Partnerami w projekcie są następujące podmioty lecznicze:

 1. Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach,
 2. Świętokrzyskie Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kielcach,
 3. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze,
 4. Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze,
 5. Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy,
 6. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach,
 7. Uzdrowisko Busko-Zdrój Spółka Akcyjna,
 8. Regionalne Centrum Naukowo - Technologiczne w Podzamczu,
 9. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu,
 10. Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich,
 11. Szpital Powiatowy w Chmielniku,
 12. Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim,
 13. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie,
 14. Samodzielny Publiczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej,
 15. Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej, Szpital Powiatowy im. M. Skłodowskiej-Curie,
 16. Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach,
 17. Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka Szpital Specjalistyczny w Kielcach,
 18. Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach,
 19. Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II,
 20. Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie.

Wiążące decyzje w projekcie podejmują Partnerzy lub reprezentujący ich Komitet Sterujący powołany przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego. Komitet Sterujący Projektu „InPlaMed WŚ” jest m.in. odpowiedzialny za:

 • zapewnienie strategicznego zarządzania przygotowana i realizacji Projektu, aby przebiegał on w określonych ramach (czasowych, finansowych
  i technicznych), wynikających z uwarunkowań prawnych i organizacyjnych,
 • akceptację i monitorowanie kierunków działań dotyczących realizacji Projektu,
 • monitorowanie stanu zaawansowania prac,
 • omawianie okresowych i końcowych sprawozdań z poszczególnych działań projektowych,
 • konsultowanie proponowanych zmian w Projekcie po uzgodnieniach
  z Instytucją Zarządzającą,

W pierwszej fazie projektu został wybrany Inżynier Projektu, który realizuje usługę polegającą na wsparciu Lidera Projektu – Urzędu Marszałkowskiego oraz Partnerów, w obsłudze realizacji, kontroli i nadzorze Projektu, w formie m.in. doradztwa technicznego, prawnego i finansowego.

ZAKRES PROJEKTU.

Projekt „InPlaMed WŚ” jest odpowiedzią na potrzeby podmiotów leczniczych, wynikające z ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, w odniesieniu do przejścia na ewidencję elektroniczną oraz na nowe obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych, wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO). W wyniku realizacji projektu nastąpi również poprawa organizacji pracy, a także usprawnienie obsługi pacjentów. Projektowane systemy będą także spełniały rekomendacje, co do organizacji systemów IT w zakresie podniesienia bezpieczeństwa, zachowania ciągłości działania systemu oraz dostępności systemów informatycznych.W aspekcie zagrożenia epidemicznego istotne znaczenie nabiera możliwość pracy personelu szpitali on-line w czasie rzeczywistym.

Zakłada się, że realizacja projektu potrwa do końca 2022 r. W ramach projektu nastąpi rozbudowa lub budowa serwerowni, co  umożliwi Partnerom gromadzenie i przechowywanie danych medycznych w formie elektronicznej. Serwerownie zostaną wyposażone w urządzenia takie jak serwery, macierze, urządzenia zabezpieczające i monitorujące sieć i systemy, urządzenia zapewniające bezpieczeństwo przechowywania danych, systemy backupów i archiwizacji. Zakupione będą również urządzenia zapewniające utrzymanie pracy systemów w przypadku awarii (np. UPS) oraz tam gdzie będzie potrzeba agregaty prądotwórcze. Partnerzy wdrożą nowe lub rozbudują istniejące systemy informatyczne umożliwiające tworzenie w odpowiednim standardzie EDM, jej przechowywanie oraz udostępnianie zgodnie z regulacjami centralnymi w przedmiotowym zakresie. Są to systemy obsługi części białej oraz szarej, w tym głównie:

 • System HIS  - Szpitalny  System  Informatyczny - podstawowy system wspierający obsługę pacjentów i pracę podmiotu leczniczego,
 • System RIS - Radiology Information System (Radiologiczny System Informacyjny)System PACS - Picture Archiving and Communication System (System Archiwizacji i Transmisji Obrazów).
 • System LIS - (Laboratoryjny System Informacyjny)
 • System ERP - (Enterprise Resource Planning) służy do zarządzania zasobami podmiotu leczniczego. System EOD -  (Elektroniczny Obieg Dokumentów) zapewnia wsparcie dla procesu obiegu pism oraz spraw.

Dodatkowo u części Partnerów zakłada się ucyfrowienie posiadanych urządzeń diagnostyki. Partnerzy zostaną również doposażeni w obszarach najbardziej czułych na jakość danych i ich przetwarzanie w nowy sprzęt komputerowy, który jest w stanie współpracować w nowych systemach.

W rezultacie realizacji u każdego z Partnerów będzie funkcjonowało lokalne repozytorium danych oraz centrum przetwarzania danych współpracujące z systemami centralnymi w obszarze e-zdrowie i umożliwiające w coraz szerszym stopniu świadczenie e-usług.

KOSZTY PROJEKTU INPLAMED:

 • Wartość ogółem: 66 264 984,59 zł
 • Wydatki kwalifikowane:  64 973 295,98 zł
 • Wkład UE: 55 227 301,47 zł
 • Wkład własny: 9 745 994,51 zł
 • Wydatki niekwalifikowane: 1 291 688,61 zł

W TYM KOSZTY PROJEKTU DLA ZADANIA 11 – ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WŁOSZCZOWIE:

 • Wartość ogółem: 2 963 807,20 zł
 • Wydatki kwalifikowane:  2 878 233,90 zł
 • Wkład UE: 2 446 498,80 zł
 • Wkład własny: 431 735,10 zł
 • Wydatki niekwalifikowane: 85 573,30 zł

Stan na dzień 5 stycznia 2022 roku.

 

 

BANER_UE_SWWsparcie szpitali w Końskich, Skarżysku-Kamiennej

i Włoszczowie w zapobieganiu, przeciwdziałaniu oraz zwalczaniu koronawirusa"

Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w partnerstwie z Zespołem Opieki Zdrowotnej w Końskich oraz Zespołem Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej realizuje zadanie „Wsparcie szpitali w Końskich, Skarżysku-Kamiennej i Włoszczowie w zapobieganiu, przeciwdziałaniu oraz zwalczaniu koronawirusa".
    Zadanie jest realizowane w ramach projektu nr RPSW.07.03.00-26-0006/17 pn. „Poprawa jakości i dostępności do usług zdrowotnych poprzez doposażenie Działu Kardiologicznego”, którego Liderem jest ZOZ w Końskich. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.3 „Infrastruktura Zdrowotna i Społeczna” Osi VII „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Święto-krzyskiego na lata 2014-2020.
    Celem zadania jest poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia w obliczu walki z epidemią COVID-19 poprzez doposażenie podmiotów leczniczych w aparaturę i sprzęt medyczny. Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II na realizację projektu otrzymał dofinansowanie ze środków UE w kwocie 1.890.000,00 zł, które zostało przeznaczone na zakup sprzętu i wyposażenia, m.in. respiratorów stacjonarnych, aparatu RTG z ramieniem C, myjni dezynfektora do narzędzi, wózków do transportu chorych, łóżek szpitalnych i anestezjologicznych, pomp infuzyjnych i stacji dokujących, defibrylatora, ssaków przyłóżkowych, bronchofiberoskopu, akcesoriów do tlenoterapii, kardiomonitorów, aparatu do znieczulenia, zestawu do monitoringu chorych, aparatu do drenażu ssącego klatki piersiowej, materacy przeciwodleżynowych, stojaków na kroplówki, kolumny endoskopowej, sterylizatora parowego, respiratora transportowo-ratunkowego, aparatów do wysokoprzepływowej tlenoterapii i pulsoksymetrów.

 

BANER_UE_SW "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom

oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych,

domów pomocy społecznej, zakładów

pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"

Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II realizuje w Hospicjum Stacjonarnym projekt "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19". Celem zadania jest ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia epidemii koronawirusa wśród pacjentów i personelu Hospicjum Stacjonarnego. Środki finansowe na realizację projektu pochodzą z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.


 

 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE rok 2016

 

 

ETAP I - Budowa Lądowiska

Galeria budowa lądowiska

 

ETAP II - Remont Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Galeria budowa lądowiska

       Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie dnia 29-12-2016r. podpisał umowę o dofinansowanie projektu pt. „Wsparcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego ZOZ we Włoszczowie poprzez jego rozbudowę i dostosowanie do obowiązujących przepisów oraz budowę całodobowego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych” nr POIS.09.01.00-00.0007/16.

      W ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia.

            Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

            Wartość projektu i wysokość dofinansowania z UE:

            - całkowity koszt realizacji Projektu: 6 602 167,00zł

            - dofinansowanie na realizację Projektu: 5 018 031,95 zł

       Przedmiotem projektu jest „Wsparcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego ZOZ we Włoszczowie poprzez jego rozbudowę i dostosowanie do obowiązujących przepisów oraz budowę całodobowego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych”. Inwestycja ma na celu budowę całodobowego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych według  obowiązujących w kraju przepisów  i standardów europejskich oraz dostosowanie  SOR do warunków  określonych w  Rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

    Uzyskane dofinansowanie w ramach realizowanego projektu umożliwi w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym całodobowy odbiór danych pacjenta transportowanego przez zespoły ratownictwa medycznego. Takie rozwiązanie istotnie skróci czas wymagany do postawienia diagnozy i rozpoczęcia jak najszybszego leczenia pacjenta, będącego w stanie zagrożenia zdrowia i życia.

         Głównym celem projektu jest wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia. Realizacja projektu wpłynie na podniesienie jakości, dostępności oraz efektywności świadczonych usług ratownictwa medycznego oraz wzrost bezpieczeństwa i ochrona zdrowia oraz życia mieszkańców powiatu Włoszczowskiego.

         Cele realizacji projektu przyczynią się do osiągnięcia następujących trwałych efektów:

 • wzrost jakości, efektywności i dostępności specjalistycznych usług medycznych z zakresu ratownictwa medycznego,
 • tworzenie lepszych warunków ratownictwa medycznego, tj. udzielanie szybkiej i specjalistycznej pomocy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym  w  Zespole Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie,
 • pokonywanie ograniczeń w dostępie lokalnej społeczności do świadczeń medycznych na odpowiednim poziomie,
 • zaspokojenie zidentyfikowanych potrzeb zgodnie z WPDSPRM oraz ukierunkowanie na zapewnienie równego dostępu do szybkiej pomocy medycznej w zdarzeniach nagłych oraz wsparcie służb ratowniczych na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii. Lądowisko dla śmigłowców ratunkowych na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie będzie obiektem służącym prowadzeniu akcji ratowniczej.
 • poprawa niedostatecznego stanu infrastruktury ochrony zdrowia, w tym wydłużenie czasu obsługi lądowiska dla helikopterów,
 • skrócenie czasu, w jakim zespół ratownictwa medycznego jest zaangażowany do obsługi jednego zdarzenia  oraz przejęcia  w SOR,
 • zwiększenie liczby pacjentów, którzy dzięki szybkiemu transportowi lotniczemu oraz szybkiej i poprawnej diagnozie dokonanej na SOR, mają możliwość powrotu do aktywności zawodowej,
 • umożliwienie kadrze i pracownikom Szpitala usprawnienia ratowania ludzkiego życia i zdrowia zgodnie z najwyższymi standardami oraz w odpowiednich warunkach infrastrukturalnych. 
  

ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI LUB NADUŻYĆ

W POIŚ 2014-2020

       Instytucja Zarządzająca PO IiŚ stworzyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  lub specjalnego formularza.

Przyjęte rozwiązanie sprzyjać będzie realizacji projektów w sposób etyczny, jawny i przejrzysty.

Więcej informacji na temat mechanizmu znajduje się na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej.

 


 

RPO rok 2010

Logo UE i RPO

„Zakup i wdrożenie kompleksowych rozwiązań IT w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie, podstawą budowy regionalnego systemu ochrony zdrowia."

 

OŚ PRIORYTETOWA 2 – „Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu"

DZIAŁANIE 2.2 –  „Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego"

W roku 2010 Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie w związku  z planowanymi zmianami wynikłymi z przynależności do struktur UE oraz  przez przepisy krajowe, podjęła decyzje o rozpoczęciu przygotowań do zakupu i wdrożenia zintegrowanego systemu komputerowego do obsługi Szpitala w części medycznej (białej) i finansowo-księgowej (szarej). Zakupione oprogramowanie jak również sprzęt ma przygotować Szpital na rozpoczętą cyfryzacje państwa i wdrażane systemy na szczeblu krajowym i regionalnym.

W projekcie założono następujące cele:

Cel 1. Poprawa jakości obsługi pacjentanajważniejszy cel projektu realizowany będzie w oparciu o podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych poprzez podniesienie jakości i dostępności informacji o stanie zdrowia pacjenta i jego danych medycznych. Cel ten realizowany będzie również poprzez usprawnienie obsługi pacjenta z wykorzystaniem realizacji elektronicznych usług jak e-rejestracja do poradni.

Cel 2. Elektroniczne rozliczenia – kolejny cel realizacji projektu, który ma na celu usprawnienie realizacji elektronicznych rozliczeń za wymagane świadczenia medyczne z NFZ, poprzez bezpośrednią, bardziej efektywną, szybszą i łatwiejszą komunikację. W przyszłości umożliwi zastosowanie podpisu elektronicznego i elektronicznych faktur.

Cel 3. Zapewnienie wiarygodności danych o zdarzeniach medycznych realizacja tego punktu ma na celu utworzenie takich rozwiązań informatycznych, które umożliwią gromadzenie i przetwarzanie wiarygodnych danych o zdarzeniach medycznych, które będą mogły być dalej wykorzystywane np. do celów profilaktyki i leczenia pacjenta, do celów rozliczeniowych, jak również do celów planowania opieki zdrowotnej i zarządzania kryzysowego.

Cel 4. Wdrożenie nowoczesnych technologii informatycznych – projekt zakłada zastosowanie wielu nowoczesnych technologii (drukarki kodów kreskowych, czytniki kodów, infokioski) mających podnieść efektywność pracy personelu medycznego, wpływających na bezpieczeństwo, oraz komfort i satysfakcje pacjenta. Natomiast zastosowanie nowoczesnych redundantnych rozwiązań serwerowych i macierzy zewnętrznych podniesie w bardzo istotny sposób bezpieczeństwo składowania i przechowywania informacji o zadaszeniach medycznych i osobowych pacjenta (Dz. U. 1997 Nr 133, poz. 883 „Ustawa o ochronie danych osobowych” z dnia 29 sierpnia 1997 r.)

Cel 5. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu (eInclusion) – projekt przewiduje zakup infokiosków, które będą spełniały:

- funkje informacyjne i edukacyjne - inteligentny informator udostępnia dedykowane lub publiczne dane, jednocześnie odciąża pracowników istniejących punktów informacyjnych, proponując nową formę dystrybucji wiadomości

- promocja - urządzenie będzie spełniać funkcje promocji Unii Europejskiej, która dofinansowuje niniejszy projekt, jak i inne projekty realizowane przez SP ZOZ z środków wspólnotowych. Ponadto infokioski będą mogły udostepniać strony www, będące wizytówką regionu i województwa świętokrzyskiego, zawierają ciekawe informacje turystyczne i kulturalne, które promują region.

- wzmacnianie wizerunku Szpitala jako placówki nowoczesnej i prestiżowej, otwartej na nowe technologie – pacjent docenia wykorzystanie atrakcyjnych kanałów komunikacyjnych

- reklama usług szpitalnych – możliwość przedstawienia aktualnie wykonywanych usług w ramach procedur medycznych

Cel 6. Wspomaganie planowanie opieki zdrowotnej –realizacja tego założenia ma na celu udostępnienie kadrze zarządzającej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia i innym organom administracji publicznej wiarygodnych informacji niezbędnych do efektywnego planowania opieki zdrowotnej. W wyniku tego będzie możliwość przeprowadzania kompleksowych analiz przepływów finansowych i analiz statystycznych, będzie również stanowić wsparcie dla sprawowania przez administrację publiczną efektywnego nadzoru ad zakładami opieki zdrowotnej.

Cel 7. Zapewnienie interoperacyjność ogólnopolskimi platformami elektronicznymi w obszarze ochrony zdrowia - celem projektu jest udostępnienie w oparciu o jednolite standardy informacji o zdarzeniach medycznych na obszarze działania SP ZOZ we Włoszczowie (Powiaty: Włoszczowski, Jędrzejowski, ościenne gminy województwa śląskiego i łódzkiego), a także umożliwienie w przyszłości wymiany tych informacji z systemami w innych krajach Unii Europejskiej. Realizacja tego celu będzie elementem wspierającym podjęte przez Komisję Europejską inicjatywy e-Zdrowie ułatwiające pomoc medyczną dla osób podróżujących do innych krajów i mieszkających za granicą (IP/08/1075, Bruksela, 2 lipca 2008 r.).

Cel 8. Zarządzanie kryzysowe – cel umożliwi podmiotom publicznym (w tym przede wszystkim Ministerstwo Zdrowia, Główny Inspektor Farmaceutyczny, Główny Inspektor Sanitarny, NFZ, inni) bieżącego monitorowania sektora ochrony zdrowia w kontekście zdarzeń krytycznych i bezpieczeństwa publicznego, pozwalając na pozyskania informacji umożliwiających bieżące monitorowanie i reagowanie na zagrożenia.

W efekcie realizowanego projektu został zakupiony jednolity system, który pozwolił na zredukowanie posiadanego oprogramowania do jednego „monolitycznego” systemu spełniającego wszystkie potrzeby zarówno te bieżące jak i te, które mają pojawić się w przyszłości.

System ten połączy w sobie zarówno dane z „części białej” jak i „części szarej” modernizując kadry, płace, gospodarkę finansową i materiałową.

Przewidziany projektem system informatyczny dzięki zastosowaniu ogólnoświatowych standardów komunikacji danych medycznych tj. DICOM 3.0 i HL7 pozwoli na wymianę informacji (telemedycyne) z innymi placówkami medycznymi o wyższym stopniu referencji medycznych, dysponujących wyspecjalizowaną kadrą lekarską.

Ponadto wdrożony nowoczesny i tak wysoce kompleksowy system informatyczny zapobiegnie w przyszłości ewentualnemu wykluczeniu cyfrowemu, gdyż pozwoli na uczestnictwo Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w „Elektronicznej Platformie Gromadzenia i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach-Medycznych” opracowywanej przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w wersji P1 i następnych generacji.

Jedną z większych innowacji jaką projekt kompleksowej informatyzacji przewiduje jest zastosowanie dla pacjentów hospitalizowanych opasek informacyjnych opatrzonych kodem kreskowym pozwalającym za pomocą czytnika na identyfikację elektronicznego rekordu pacjenta w systemie. Elektroniczny rekord pacjenta jest spójny dla wszystkich modułów medycznych i pozwala czerpać informację o przebiegu leczenia w całej placówce. Zastosowanie kodów kreskowych znajdzie również zastosowanie w innych komórkach organizacyjnych mających bezpośredni wpływ na koszty leczenia, np. apteka, laboratorium, magazyn, a także w prowadzeniu ewidencji księgowej gospodarki finansowej.

Wprowadzenie informatyzacji poprzez zrealizowanie projektu zwiększy bezpieczeństwo procesu diagnostyczno-leczniczego poprzez wyeliminowanie tzw. „pomyłek ludzkich”, podania leku o zakończonej dacie przydatności do użycia, ryzyko zajścia niepożądanych interakcji między lekami.

Kompleksowy system IT skróci czas trwania procesu diagnostyczno-leczniczego, wyeliminuje powtarzające się prace związane z obowiązkiem umieszczania danych osobowych na każdej stronie dokumentacji medycznej pacjenta. Ułatwi dostęp do świadczeń medycznych ponieważ skróci się czas pacjenta poświęcony na wizytę a poprzez usługę e-rejestracji będzie mógł dokonać rezerwacji wizyty u lekarza.

Na uwagę zasługuje również fakt podniesienia bezpieczeństwa przechowywania w systemie danych przez zastosowanie nowoczesnych w pełni redundantnych dedykowanych serwerów o wysokiej wydajności i zewnętrznych macierzy dyskowych.

Dzięki realizacji projektu pod nazwą „Zakup i wdrożenie kompleksowych rozwiązań IT w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej we Włoszczowe, podstawą budowy regionalnego systemu ochrony zdrowia” pacjenci naszej placówki oraz osoby odwiedzające będą miały możliwość korzystania z bezpłatnego dostępu do informacji elektronicznych poprzez Internet. Taką możliwość daje zainstalowanie infokiosków (infoboxów), które oprócz roli serwisu informacyjnego, obsługi poczty elektronicznej, będzie również pełnił funkcję informatora o urzędach lokalnych i wojewódzkich (Urząd Gminy, Starostwa, Urząd Pracy, NFZ, czy Urzędu Marszałkowskiego). Poprzez infobox dokonywać będzie można rejestracji na wizytę lekarską w naszych poradniach. Infokioski będą istotnym elementem w promocji projektów wykonanych przy współfinansowaniu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego pod nazwą „Przebudowa i wyposażenie Bloku Operacyjnego oraz przebudowa ZOL na Oddział Intensywnej Opieki Medycznej w Zespole Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie wraz z modernizacją dźwigów osobowych” w ramach Działania 5.1 „Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia” Oś priorytetowa 5 „Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport”, oraz projektu pod nazwą „Zakup i wdrożenie kompleksowych rozwiązań IT w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej we Włoszczowe, podstawą budowy regionalnego systemu ochrony zdrowia” w ramach Działania 2.2 „Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Oś priorytetowa 2 „Wsparcie innowacyjności,budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu”

W związku z tym, iż Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej od 2004 roku kładzie duży nacisk na dostosowanie swoich obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych, dlatego też zainstalowane infoboxy będą dostosowane obsługi przez osoby o ograniczonych możliwościach ruchowych. Dostosowanie obiektów szpitalnych do potrzeb pacjentów w szczególności osób niepełnosprawnych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie”. Projekt ten realizowany był w ramach programu operacyjnego Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju regionalnego priorytet I „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów”, działanie I.3 „Regionalna infrastruktura społeczna”, poddziałanie 1.3.2 „Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia”.


RPO rok 2009

Logo UE i RPO

„Przebudowa i wyposażenie Bloku Operacyjnego oraz przebudowa ZOL na Oddział Intensywnej Opieki Medycznej w Zespole Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie wraz z modernizacją dźwigów osobowych."

 

OŚ PRIORYTETOWA 5 – Wzrost jakości infrastruktury społecznej, oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport.

DZIAŁANIE 5.1 – Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia.

W efekcie realizowanego projektu został przebudowany i doposażony Blok Operacyjny i Oddział Intensywnej Terapii. Powierzchnia Bloku Operacyjnego została zwiększona z  785 m2 do 1086,98 m2 , a  Oddziału Intensywnej Terapii powierzchnia zwiększyła się z 132 m2 do 439,80 m2. Co spowodowało zwiększenie ogólnej powierzchni użytkowej przeznaczonej pod diagnostykę i terapię w Zespole Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie o 609,78 m2. Wraz ze zwiększeniem powierzchni i dostosowaniem pomieszczeń do obowiązujących standardów możliwa była instalacja nowoczesnego sprzętu medycznego dla diagnostyki i terapii, o wartości 2 000 000 zł. Przyjęte rozwiązania pozwoliły na sukcesywne zwiększenie potencjalnej liczby specjalistycznych badań medycznych, które zostały wykonane zakupionym sprzętem oraz przeprowadzanie liczby zabiegów w pomieszczeniach objętych projektem z 1360 obecnie do 1701 w roku 2015. Zmiana pozwoliły również na sukcesywne skracanie średniego czasu oczekiwania na wykonanie zabiegów operacyjnych jak również świadczone usługi endoprotezoplastyka, które dzięki zrealizowanemu projektowi, z obecnych 147 dni do planowanych

 Nowy Blok Operacyjny został zaprojektowany w układzie funkcjonalnym dwukorytarzowym, umożliwiającym separację ruchu pacjentów, personelu i materiałów czystych od ruchu materiałów pooperacyjnych i odpadów, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 10 listopada 2006r w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. W budowanym Bloku Operacyjnym przewidziano klimatyzację sal operacyjnych z nawiewem laminarnym w standardzie sal "superczystych", ponad 30 wymian powietrza w ciągu godziny z trójstopniowym filtrowaniem powietrza przy pomocy filtrów absolutnych. Na salach operacyjnych i salach przygotowania pacjenta pokrycie ścian i podłogi wykonane będzie ze spawanej wykładziny. Zastosowanie takiego rozwiązania pozwala na wyeliminowanie widocznych łączeń pokrycia ścian  i podłóg tzw. fug, które w opinii ekspertów mogą być siedliskiem drobnoustrojów. Ponadto blok został wyposażony w instalacje tlenu medycznego, w rozprężalnie podtlenku azotu, stacje sprężarek powietrza i stacje pomp próżniowych. Przed każdą salą znajdują się wydzielone pomieszczenia przygotowawcze dla personelu i osobno dla pacjentów.

Zastosowana technika umożliwia przeprowadzenie prawie wszystkich typów zabiegów operacyjnych, w tym neurologicznych.


ZPORR rok 2004

 ZPORRFlaga UE ZPORR

„Dostosowanie obiektów szpitalnych do potrzeb pacjentów, w szczególności osób niepełnosprawnych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie"

Priorytet I

Działanie 1.3 – Regionalna infrastruktura społeczne

Poddziałanie 1.3.2 – Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia

W roku 2001 Dyrekcja Zespołu Opiek Zdrowotnej we Włoszczowie rozpoczęła projekt inwestycji polegający na wykonaniu podjazdu dla karetek oraz dla osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym do budynku szpitala i wyjściu ewakuacyjnym naprzeciw Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, adaptacji sanitariatów zlokalizowanych przy holu głównym szpitala dla potrzeb osób niepełnosprawnych połączonych z wymianą posadzek holu głównego i przyległych korytarzy.

Wykonanie podjazdu dla karetek sanitarnych do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, połączonego
z modernizacją wejścia do tego Oddziału.

Projekt składa się z trzech zadań:

Zadanie 1 – budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym do budynku SP ZOZ Włoszczowa,

Zadanie 2 - przebudowa holu nr 1 i nr 2 połączona z adaptacją węzła sanitarnego dla potrzeb osób niepełnosprawnych i utworzenie osobnych węzłów sanitarnych dla kobiet i mężczyzn odwiedzających
i pacjentów POZ,

Zadanie 3 - budowa podjazdu dla karetek do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Dzięki zrealizowaniu inwestycji stworzono szereg udogodnień dla osób niepełnosprawnych, dzięki którym będą mogli samodzielnie korzystać z poradni specjalistycznych  i podstawowej opieki zdrowotnej. Podniesiono komfort usług sanitarnych dla pacjentów i osób odwiedzających. Wybudowanie „ciepłej sieni” dla karetek zwiększyło bezpieczeństwo przewozu pacjentów poprzez ograniczenie wpływu różnic temperatur w czasie transportu pacjenta między karetką a Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym i odwrotnie, co wpłynęło na zmniejszenie dyskomfortu pacjenta związanego z transportem i zlikwidowało narażenie pacjenta na ewentualne przeziębienia.